Sami ElSheikh

Shaykh Sami Elsheikh

Biography coming soon

The Al-Ihsan Team

Mufti Aasim Rashid Saab

Mufti Aasim Rashid

Founder/President

Shaykh Taha Masood

Shaykh Taha Masood

Head Administrator/Instructor

Sheryar Bashir

Shaykh Sheryar Bashir

Administrator/Instructor